Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thủy 21/01/2022
3 VÕ VĂN THƯƠNG 21/01/2022
4 NGUYỄN THỊ THI THI 21/01/2022
5 Trần Ngọc Đào 21/01/2022
6 BÙI VĂN TIÊN 21/01/2022
7 HUỲNH TẾ 21/01/2022 14/02/2022
8 HUỲNH TẾ 21/01/2022 14/02/2022
9 HUỲNH TẾ 21/01/2022 14/02/2022
10 NGUYỄN THỊ RỚT 21/01/2022