Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRUONG THI THANH THAO 21/01/2022
3 NGUYỄN VĂN NGHIÊM - NGUYỄN THỊ TƠ 21/01/2022
4 CTY TNHH MTV Sài Gòn Mê Kông 21/01/2022 26/01/2022
5 ĐẶNG ĐÌNH SINH-VŨ VIỆT NGA 21/01/2022 24/01/2022
6 PHẠM TẤN PHƯƠNG 21/01/2022 24/01/2022
7 Nguyễn Lê Hoàng Linh 21/01/2022
8 PHẠM THỊ KIM THỎA - UQ - ĐỖ THỊ HOA -0909970358 21/01/2022 24/01/2022
9 PHẠM QUANG VINH 21/01/2022 24/01/2022
10 VŨ THỊ THU HÀ 21/01/2022 11/02/2022