Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MINH TUẤN 01/12/2021
3 ĐINH HOÀI NAM 01/12/2021
4 HỒ THỊ HỒNG 01/12/2021
5 NGUYỄN DUY THANH 01/12/2021
6 VÕ LÊ NAM 01/12/2021
7 Đào Đức Tuấn 01/12/2021
8 Đào Đức Tuấn 01/12/2021
9 Phạm Thị Thanh Ngân 01/12/2021
10 Lê Chí Thanh 01/12/2021