Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 Huynh Thi Ngoc Binh 22/10/2021 11/11/2021
4 Đặng Trần Ngọc Mai 22/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 22/10/2021
6 Đặng Trần Ngọc Mai 22/10/2021
7 Lê Văn Quốc Thành 22/10/2021
8 Đặng Trần Ngọc Mai 22/10/2021
9 Đặng Trần Ngọc Mai 22/10/2021
10 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22/10/2021