Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ THANH 03/10/2022 05/10/2022
3 Đặng Thị Trung Đông 01/10/2022
4 Nguyễn Công Đông 01/10/2022
5 NGUYỄN THỊ GẤM 01/10/2022
6 NGUYỄN THỊ GẤM 01/10/2022
7 NGUYỄN THỊ GẤM 01/10/2022
8 NGUYỄN THỊ GẤM 01/10/2022
9 NGUYỄN THỊ GẤM 01/10/2022
10 NGUYỄN THỊ GẤM 01/10/2022