Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 La Văn Dũng 19/01/2022
3 Phạm Lý Minh Trí 19/01/2022
4 Phạm Lý Minh Trí 19/01/2022
5 Phạm Lý Minh Trí 19/01/2022
6 Phạm Lý Minh Trí 19/01/2022
7 Phạm Lý Minh Trí 19/01/2022
8 Phạm Lý Minh Trí 19/01/2022
9 Trịnh Thị Lê 19/01/2022
10 Nguyễn Công Trọng 19/01/2022