Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ YẾN LY 27/10/2021
3 Phan Anh Kiệt 27/10/2021
4 Kim Đăng Minh Nguyệt 27/10/2021 02/11/2021
5 Trà Thị Nga 27/10/2021
6 PHẠM THỊ CHINH 27/10/2021
7 Kim Đăng Minh Nguyệt 27/10/2021 02/11/2021
8 NGUYỄN THỊ HIỀN 27/10/2021 02/11/2021
9 VÕ TÁ TƯỜNG 27/10/2021
10 Trần Thị Kim Sơn 27/10/2021