Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ qua website

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc
cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018

Đã Tiếp nhận

480525 hồ sơ.

Đã xử lý

213329 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
QUẬN HUYỆN
SỞ BAN NGÀNH