MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

$currentMonthData.firm đã giải quyết

$currentMonthData.ratio%

hồ sơ đúng hạn trong tháng $currentMonthData.month tăng $currentMonthData.ratio - $prevMonthData.ratio% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 15/10/2018)