#keyworks({"title":"Trang dịch vụ công thành phố Hồ Chí Minh"})

Tình hình xử lý hồ sơ đúng hẹn 2022


11

Đã tiếp nhận: 38.168 hồ sơ

Đã giải quyết: 32.005 hồ sơ

90% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

10

Đã tiếp nhận: 45.309 hồ sơ

Đã giải quyết: 39.208 hồ sơ

88% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

9

Đã tiếp nhận: 27.219 hồ sơ

Đã giải quyết: 22.492 hồ sơ

88% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...